Revue : Environment International, Volume 114, May 2018, Pages 12-20

Auteurs : Hexing Wang, Jiaqi Yang, Hongyi Du, Linji Xu, Shuping Liu, Jianping Yi, Xu Qian, Yue Chen, Qingwu Jiang, Gengsheng He

DOI : 10.1016/j.envint.2018.01.027