Revue : The Lancet,  volume 395, issue 10226, P809-815, mars 07, 2020

Auteurs : Huijun Chen, Juanjuan Guo, Chen Wang, Fan Luo, PhD Xuechen Yu, Wei Zhang, PhD et al

DOI : 10.1016/S0140-6736(20)30360-3